BEKIJK DE VIDEO: VERGEET NIET OM UW GELUID AAN TE ZETTEN…

For our international members: please find below the German, French & English translation.

Video afspelen

Klik op de groene pijl om de video te laten starten.
In deze kerstspecial kijkt het bestuur terug op ons Jubileumjaar 2020.

 

Stuur een Kerstgroet via email aan: bestuur @lakenvelder-vorwerkclub.nl

 

JAAROVERZICHT 2020

Voor het geval u misschien iets heeft gemist van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Activiteiten-overzicht 2020

 

Hieronder een verkort overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar.
Bent u lid van onze club dan heeft u deze activiteiten via onze nieuwsbrieven al eerder kunnen lezen.
Iets gemist? Klik dan op de groene linkjes en lees daar het complete bericht. 

Sneeuw in Haarlem?

 

Onze Kerstvideo is niet op de Noordpool opgenomen; onze kippen in de sneeuw stonden gewoon 14 dagen geleden in onze herfstige tuin. Met behulp van een digitale truc hebben we het groene gras in witte sneeuw doen veranderen. Dus een opname zonder koude pootjes.

 

Met veel plezier hebben uw bestuursleden via videobellen hun bijdrage geleverd. Omdat ook wij in deze tijd niet naar Friesland, Gelerland en tot in Limburg wilden rijden maakten we de opnames met ZOOM.  Technisch valt er nog wel wat op af te dingen, maar dit konden we voor de kerst in een paar uurtjes voor elkaar krijgen. Hoop dat u het leuk vindt!!

Leuk zo’n actieve club? Wordt lid of donateur van de Lakenvelder-Vorwerkclub.

Schrijf u vóór 31 december 2020 in en u ontvangt gratis
ons clubboek “Fokkers aan het Woord”

TRANSLATIONS IN ENGLISH, GERMAN & FRENCH

Henk Fennema: Welkom bij deze kerstspecial van uw Lakenvelder en Vorwerkclub. Nu we elkaar het afgelopen jaar niet of maar een enkele keer hebben ontmoet,willen we graag  nog even moeten nagenieten van de activiteiten.

 

Allereerst: ons 40- jarig Jubileumjaar: we maakten met elkaar een prachtig boek waaraan velen van u een actieve bijdrage hebben gegeven. Samen met speciale theeglazen ontving u via PostNL.

 

Jacqueline Bremmers:
Mijn favoriete seizoen is het broedseizoen en dus was het een goed idee om de Kuikenradar dit jaar ook voor andere leden van speciaalclubs open te stellen. Er is enthousiast gereageerd en we gaan er dus ook in 2021 dan ook zeker mee door. Voor volgend jaar wens ik jullie alvast prachtige kuikens!

 

Willem van Beijnen:
in mei en juni hielden we weer onze jaarlijkse hokbezoeken in Oost, Zuid en West. Het waren leuke en leerzame dagen waarbij de aanwezigen Corona-veilig, onder meer met behulp van speciale L&V mondkapjes hieraan konden meedoen. Voor 2021 wllen we ook weer hokdagen organiseren.

 

Cees Wiggelo:
In september was het mooi dat we, terwijl het bij iedereen niet doorging toch een jongdierendag in Mijdrecht georganiseerd hebben! Wel met uitgebreide maatregelen als aanmelden vooraf, handen wassen, mondkapjes en afstand houden. Het was top; zowel deelnemers als keurmeesters vonden het geweldig. Ook gezellig met de andere clubs erbij en wat zaten er weer mooie Lakenvelders en Vorwerkers.

Bart Landheer
Dit najaar zagen we enorm naar uit om elkaar weer te ontmoeten tijdens de landelijke shows. Toen die stuk, voor stuk werden afgezegd bedachten we: APK-KiP, de keurmeester bij u thuis. Dat groeide uit tot een landelijke activiteit waarbij 19 keurmeesters op 64  adressen hebben gekeurd of advies hebben gegeven.

En zo komen we met elkaar aan in 2021. We kijken er naar uit en wensen  u allen:

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Henk Fennema:
Welcome to this Christmas special from your Lakenvelder and Vorwerk club. Now that we have not met each other or maybe only once in the past year, we would like to reminisce about the activities.

First of all: our 40th anniversary year: together we made a beautiful book to which many of you have made an active contribution. You received via PostNL together with special tea glasses.

 

Jacqueline Bremmers;
My favorite season is the breeding season, so it was a good idea to open the Kuikenradar to other members of specialty clubs this year. The response was enthusiastic and we will therefore certainly continue in 2021. For next year I wish you beautiful chicks!

 

Willem van Beijnen:
in May and June we again held our annual loft visits in East, South and West. The days were fun and educational, during which those present could participate in a Corona-safe way, using special L&V mouth masks, among other things. We want to organize loft days again for 2021.

 

Cees Wiggelo:
In September it was great that we organized a young animal day in Mijdrecht, while it was canceled for everyone! However, with extensive measures such as registration in advance, washing hands, masks and keeping your distance. It was great; both participants and judges thought it was great. Also fun with the other clubs and there were again beautiful Lakenvelders and Vorwerkers.

 

Bart Landheer:
This fall we were really looking forward to meeting again at the national shows. When they were canceled one by one, we came up with: APK-KiP, your judge at home. This grew into a national activity in which 19 judges inspected or gave advice at 64 addresses.

 

And so we will arrive together in 2021. We look forward to it and wish you all:

 

Merry Christmas and a Happy New Year!!

Henk Fennema:
Willkommen zu diesem Weihnachtsspecial Ihres Lakenvelder- und Vorwerk-Clubs. Jetzt, da wir uns im vergangenen Jahr nicht oder nur einmal getroffen haben, möchten wir uns an die Aktivitäten erinnern.

Zuallererst: unser 40-jähriges Jubiläumsjahr: Gemeinsam haben wir ein schönes Buch geschrieben, zu dem viele von Ihnen einen aktiven Beitrag geleistet haben. Sie haben über PostNL zusammen mit speziellen Teegläsern erhalten.


Jacqueline Bremmers;

Meine Lieblingsjahreszeit ist die Brutzeit, daher war es eine gute Idee, den Kuikenradar dieses Jahr für andere Mitglieder von Spezialclubs zu öffnen. Die Resonanz war begeistert und wir werden daher sicherlich 2021 weitermachen. Für nächstes Jahr wünsche ich Ihnen schöne Küken!


Willem van Beijnen:

Im Mai und Juni haben wir wieder unsere jährlichen Loft-Besuche in Ost, Süd und West abgehalten. Die Tage waren unterhaltsam und lehrreich, an denen die Anwesenden auf Corona-sichere Weise teilnehmen konnten, unter anderem mit speziellen L & V-Mundmasken. Wir wollen wieder Loft-Tage für 2021 organisieren.


Cees Wiggelo:

Im September war es großartig, dass wir in Mijdrecht einen Jungtiertag organisiert haben, der für alle abgesagt wurde! Mit umfangreichen Maßnahmen wie Anmeldung im Voraus, Händewaschen, Masken und Abstand halten. Es war toll; Sowohl die Teilnehmer als auch die Richter fanden es großartig. Auch Spaß mit den anderen Clubs und es gab wieder schöne Lakenvelders und Vorwerkers.


Bart Landheer:

Diesen Herbst freuten wir uns sehr auf ein Wiedersehen bei den nationalen Shows. Als sie einzeln abgesagt wurden, kamen wir auf: APK-KiP, Ihren Richter zu Hause. Dies entwickelte sich zu einer nationalen Aktivität, bei der 19 Richter an 64 Adressen inspizierten oder Ratschläge gaben.

Und so werden wir 2021 zusammen ankommen. Wir freuen uns darauf und wünschen Ihnen allen:


Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!!

Henk Fennema:
Bienvenue dans ce spécial de Noël de votre club Lakenvelder et Vorwerk. Maintenant que nous ne nous sommes pas rencontrés ou peut-être qu’une seule fois au cours de l’année écoulée, nous aimerions nous remémorer les activités.

Tout d’abord: notre 40e anniversaire: ensemble, nous avons fait un beau livre auquel beaucoup d’entre vous ont activement contribué. Vous avez reçu via PostNL avec des verres à thé spéciaux.

Jacqueline Bremmers;
Ma saison préférée est la saison de reproduction, donc c’était une bonne idée d’ouvrir le Kuikenradar à d’autres membres de clubs spécialisés cette année. La réponse a été enthousiaste et nous continuerons donc certainement en 2021. Pour l’année prochaine je vous souhaite de belles nanas!

Willem van Beijnen:
en mai et juin, nous avons de nouveau organisé nos visites annuelles de loft dans l’Est, le Sud et l’Ouest. Les journées ont été amusantes et éducatives, au cours desquelles les personnes présentes ont pu participer de manière sûre contre le Corona, en utilisant, entre autres, des masques buccaux spéciaux L&V. Nous voulons à nouveau organiser des journées loft pour 2021.

Cees Wiggelo:
En septembre, c’était super d’avoir organisé une journée des jeunes animaux à Mijdrecht, alors qu’elle était annulée pour tout le monde! Cependant, avec des mesures étendues telles que l’enregistrement à l’avance, le lavage des mains, des masques et le maintien de vos distances. C’était super; les participants et les juges ont trouvé que c’était génial. Aussi amusant avec les autres clubs et il y avait à nouveau de beaux Lakenvelders et Vorwerkers.

Bart Landheer:
Cet automne, nous avions vraiment hâte de nous retrouver aux salons nationaux. Lorsqu’ils ont été annulés un par un, nous avons trouvé: APK-KiP, votre juge à domicile. Cela est devenu une activité nationale au cours de laquelle 19 juges ont inspecté ou donné des conseils à 64 adresses.

Et nous arriverons donc ensemble en 2021. Nous nous réjouissons et vous souhaitons à tous:

Joyeux noël et bonne année!!

Powered by: Wordpress